Cookies
MERKUR CASINO a.s. potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".
Souhlas můžete odmítnout, případně souhlas následně změnit v nastavení cookies.
Nastavení Odmítnout vše OK

Prohlášení ochrany osobních údajů

Obchodní společnost MERKUR CASINO a.s. si je plně vědoma významu ochrany osobních údajů v podmínkách moderní společnosti. Stejně tak si jsme vědomi šíře tohoto tématu, kdy se nejedná pouze o osobní údaje našich klientů, ale také našich zaměstnanců, obchodních partnerů, jejich zástupců a případných dalších fyzických osob. Jelikož naše společnost v rámci svých podnikatelských aktivit zpracovává osobní údaje ve smyslu právního řádu ČR, je naším samozřejmým cílem zajistit řádnou ochranu těchto údajů, jakožto tuto ochranu také náležitě rozvíjet za využití moderních technologií a postupů. Cílem naší společnosti v tomto smyslu rozhodně není pouze naplnit minimální požadavky stanovené právní řádem ČR, ale stanovit si vlastní minimální standardy ochrany osobních údajů, které mají za cíl posílit právní postavení a soukromí osob, jejichž osobními údaji disponujeme.

Toto prohlášení zveřejňujeme z důvodů obeznámení našich klientů i široké veřejnosti o plnění požadavků nové právní úpravy a informování všech fyzických osob o nových možnostech ohledně správy svých osobních údajů.

Výše uvedeným novým právním předpisem v oblasti ochrany osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Které osobní údaje našich klientů zpracováváme

Osobními údaji jsou ty údaje, díky kterým lze přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní osobu, případně další údaje o této identifikované osobě. Jsou to např. jméno, příjmení, datum narození, ale také informace např. o finančních transakcích takové osoby, informace o pracovním zařazení nebo docházce do zaměstnání atd. My se v tomto ohledu řídíme zásadou minimalizace, kdy je naším cílem vždy spravovat pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k provozování své obchodní činnosti a vždy tyto údaje zpracováváme pouze a jen ze zákonných důvodů. V tomto ohledu nám právní řád ČR, jako provozovateli hazardních her, jasně stanoví povinnosti v oblasti zpracování osobních údajů, a to zejména zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu. Se souhlasem našich klientů jsme dále oprávněni zpracovávat jejich osobní údaje také za účelem jejich účasti na našich marketingových, bonusových a dalších obdobných akcích, kdy tato účast je vždy založena čistě na aspektu dobrovolnosti.

Proč zpracováváme osobní údaje našich klientů

Nevyžaduje-li to právní povinnost (zákon), uzavřená smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů takové osoby (dále čl. 6 GDPR), je naše zpracování osobních údajů vždy založené na aspektu dobrovolnosti. Údaje, které nám naši klienti předávají, zpracováváme především pro účely plnění našich zákonných povinností a poskytování našich podnikatelských služeb (provozování hazardních her). Takové údaje nelze vymazat na základě požadavku klienta. Naopak údaje poskytnuté na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné vymazat stejně snadným způsobem, jakým byl souhlas udělen. Stačí se osobně dostavit na pobočku a souhlas odvolat. Všem našim klientům garantujeme, že nebrání-li vymazání osobních údajů jiná naše právní povinnost (např. některý obecný právní předpis), učiníme tak vždy ve lhůtě 1 měsíce.

Komu tyto údaje poskytujeme

Bez souhlasů klientů jejich osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám, a to z jakéhokoliv důvodu. V některých zákonem stanovených případech však může být tímto zákonem uložena povinnost poskytnout osobní údaje našich klientů veřejným orgánům, nicméně i v takových případech postupujeme vždy tak, abychom maximálně chránili zájmy a soukromí našich klientů. 

Jak zajišťujeme bezpečnost těchto údajů

Osobní údaje našich klientů jsou vždy zpracovávány a uchovávány na základě velmi vysokých bezpečnostních standardů, a to po celou dobu naší dispozice s těmito údaji. Naše společnost v tomto ohledu uchovává osobní údaje našich klientů vždy zcela v souladu s požadavky GDPR. S ohledem na předmět naší činnosti naše společnost disponuje velmi moderními technologiemi, které jsou více než způsobilé řádně ochránit data všech našich klientů.

Doba, po kterou uchováváme osobní údaje našich klientů

Osobní údaje našich klientů vždy uchováváme pouze po dobu nezbytnou, a to s ohledem na účely, pro které byly tyto údaje poprvé naší společností shromážděny.

Spolupráce s profesionály

Obchodní společnost Merkur casino a.s. spolupracuje v rámci ochrany osobních údajů našich klientů pouze s profesionály i poradci, a to zejména se společností GDPR Solutions a.s., jejíž vedoucím metodickým pracovníkem je RNDr. Igor Němec, který byl po 10 let předsedou Úřadu na ochranu osobních údajů, resp. místopředsedou pracovní skupiny WP29.

 

Práva našich klientů

V rámci ochrany osobních údajů dle nové právní úpravy, mají všichni naši klienti následující práva:
 
Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno vždy na základě žádosti. Klienti mají právo požadovat informaci, zda jejich osobní údaje naše společnost zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou budou uchovány. K těmto údajům bude na žádost klienta umožněn přístup či mu bude vyhotovena bezplatná kopie jeho zpracovávaných údajů. Toto právo klientům umožňuje vykonávat kontrolu, že s jejich osobními údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
 
Právo na přesnost osobních údajů. Naše společnost přijme veškerá opatření, aby zpracovávala pouze přesné a aktuální údaje našich klientů. Máme povinnost ověřit, zda zpracováváme přesné údaje, v opačném případě je vymažeme nebo opravíme. I v tomto případě má společnost vůči subjektům údajů informační povinnost. Těmto je dáno právo na doplnění neúplných osobních údajů prohlášením adresovaným společnosti.
 
Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo dává našim klientům možnost na každé provozovně MERKUR CASINO a.s. požadovat, aby naše společnost vymazala jejich údaje a nadále je neuchovávala, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní (zákonné) povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je společnost povinna své klienty informovat ve lhůtě 1 měsíce.
 
Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů. Prvním případem jsou nepřesné údaje, společnost musí omezit jejich zpracování, a to na dobu potřebnou k jejich ověření. Dalšími případy jsou jejich nezákonná nakládání a neúčelná zpracovávání, a to v případě, že není v zájmu našich klientů, aby byly údaje vymazány. Posledním důvodem je vznesení námitky zpracování, a to po dobu, kdy bude společnost posuzovat vznesenou námitku.
 
Právo na přenositelnost umožňuje našim klientům přesouvání či předávání jejich osobních údajů mezi jednotlivými správci.
 
Nová právní úprava také dává našim klientům právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 
Nová právní úprava také zavádí našim klientům nové právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na základě automatizovaného zpracování jejich osobních údajů.
 

Kontaktujte nás

gdpr@merkur-casino.cz

Správce údajů v souladu se zákonnými podmínkami pověřil zpracováním Vašich osobních údajů tyto subjekty:

  • České reklamní centrum s.r.o., DIČ: CZ24846422, se sídlem Praha Strašnice, U hranic 3221/18, PSČ 100 00,
  • cbData s.r.o., IČ: 288 18 644, Kacákova Lhota 71, 506 01, Jičín,
  • CleverPower a.s., IČO: 03947092, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4,
  • Gauselmann Gruppe, Merkur – Allee 1 – 15, 323 39 Espelkamp, Německo.
Tyto subjekty mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, a to na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě jiného právního titulu.

PRIVACY POLICY (zásady zpracování osobních údajů) MERKUR CASINO a.s. ke stažení zde.